چت اورداپ


کدورت به دل نمی گیرم
فقط بی خیال می شم
پاسخ
سوگند ٢٢ مهر ٩٨
یاسمین پروا چمن
چمن11 ٢٢ مهر ٩٨
ایول
maryam p r ٢٢ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


مرد واقعی مخ نمی زنه
دل می بره
پاسخ
سوگند ٢٢ مهر ٩٨
asal24 ٢٢ مهر ٩٨
آفرین
راج کومار ٢٢ مهر ٩٨
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


به دل گفتم ط چشمانش بپرهیز
که هشیاران نیاویزند با مست
نه آزاد از سرش بر می توان خواست
نه با او می توان آسوده بنشست

سعدی
پاسخ
سوگند ٢١ مهر ٩٨
زرمار من در راستای حمایت از میدانه دید پروا کمک کردم بهش فقط
مهسا 29 ٢١ مهر ٩٨
الان که دقت میکنم میبینم هردوتاتون کور رنگی دارین
سوگند ٢١ مهر ٩٨
مرز گرفته از کجا معلوم خرمایی روشن نباشه؟!
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


تو آن آزار شیرینی
که دلخواهست تکرارت
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم...
پاسخ
maryam.mir ٢١ مهر ٩٨
سوگند ٢١ مهر ٩٨
parnya ٢١ مهر ٩٨
چه شد در من نمیدانم ؛ فقط دیدم پریشانم / فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم ....
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

  


چت اورداپ


چه تخته سنگ باشی چه شن ته تهش تو آب غرق میشی
پاسخ
سوگند ٢١ مهر ٩٨
همشون ک ی اندازه ان
مریسا7 ٢١ مهر ٩٨
من توکف اون ناخنم که ازهمه بلند تره شماچی
سوگند ٢١ مهر ٩٨
بفرست ببینچجوری با نسدودی بادتونو میخوابونم
قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

قلب♥دسمو♥فلفل♥انریکه♥دکتردسپاچلفتی♥یااسین♥پروا♥سبیل.دراز♥کفش.قشنگ♥لیدا♥لیلوم♥مریم♥

صفحات و تصاویر
عروسکهای دستی
گفته بود که نمیره اگه بره زود برمیگرده
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان