برگی از ماجراهای دوستانه های اورداپی

معرفی کاربر
او چه کسی می تواند باش جز در راه مانده که در یکی از ماه های گرم سال وقتی ک داشت از گرما هلاک می شد به اینجه رسید و انگار ک به چشمه بهشتی دست یافته در اینجه عضو شد.. غافل از انکه اینجه چاه جهنم بود


چت اورداپآن کاربر آدمه زحمتکشی است؛ دستی در طراحی و دوزندگی دارد و لباس های لختی که تاثیر مخرب بر جامعه میگذارد را در قالب لباس عروس تحویل میدهد. و دخترانه شیفته عروس شدن کارهایش را میپسندند.


چت اورداپ


او گاهی که در سایت حضور دارد که البته چند صباحی است دایمی شده حضورش، دستی بر قلم میزند و طرحی میکشد و بدون آن که روحش خبر داشته باشد تو گویی کبریت کشیده و بنای جنگی را روشن کردع

راهنمایی شماره 1: سبیل دراز یکی از دوستانه برجسته او در اینجه است دلتان بسوزد!
ادامه در صفحه دوستانه های مهسولک
http://www.ordup.com/13703472

مهسا حسابت روز ب روز سنگین تر میشه ها
پاسخ
سوگند ٢١ آبان ٩٨
لیدا راهنمایی شماره دو: آن کاربر به خوبی میتواند ساعت ها پشت سر همه تان بدگویی کند مهسولک سبیلای تو جالبتره اونی ک بدخواه داره تویی ن من...بخوره تو سر بدخواهات پس
مهسا 29 ٢١ آبان ٩٨
واااااای این چه کاربر جالبیه زحمتکشو خوب اومدی من که نشناختم راهنمایی شماره 1 بخوره تو سر بد خواهات
لیدا30 ٢١ آبان ٩٨
نع
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


یکی هست تو ذهنم

یکی هست تو قلبم

یکی هست تو دستام

یکی هست زیرپام


شوخی مکنم نترسید

از اول تا آخر یک رابطه مجازیو ب تصویر کشیدم
پاسخ
سوگند ٢١ آبان ٩٨
این که تو مغزم جا شده کار من نبوده. هنر اونه بلده خودشه تو مغز جا کنه!!!!!!!!!!!!!!!!!1
*زهرا* ٢١ آبان ٩٨
عاره من همرو اسامی گزاشتم. اونیکه دستته همونیه که مچشو گرفتی عین موش آب کشیده شده
امیرپاشا ٢١ آبان ٩٨
چطور تو مغزت جا شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


سبیل درازززززززززززززززز این تصویرو دیدم تو در یاد آمدی
پاسخ
سوگند ٢١ آبان ٩٨
قلت کرده مگر دست خودشه
yaldaffffff ٢١ آبان ٩٨
صد در صد دعوا میشه کتکم میخوره یکی میزنی زیر گوش زنه کر بشه
سوگند ٢١ آبان ٩٨
کفش قشنگ منی
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


چره نیستی؟!
پاسخ
سوگند ٢١ آبان ٩٨
احتمالا حواسم به خندیدن پرت شد رفته
maryam p r ٢١ آبان ٩٨
خب منم جای اون بودم اینجوری قایمش میکنی نمیومدم
مهسا 29 ٢١ آبان ٩٨
حتمی خودت فراریش دادی
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

  


چت اورداپ


کسی می پرسد
به چه علت؟!
و من برای لبخندم
تو را بهانه می کنم!
for y♥u

روز بخیر
پاسخ
سوگند ٢١ آبان ٩٨
وحید به کی نمشینه که تو دومیش باشی
♥وحید♥ ٢١ آبان ٩٨
این دختر بد به دلم نشسته ..تورو نمیگم سوگندا این عکسو میگم
سوگند ٢١ آبان ٩٨
فدات سبیل درازم
یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him
<< صفحه قبل ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ صفحه بعد >>
سوگند
سوگند

خانم سوگند

اهل همدان است

تخصص او طراحی و دوخت است

متولد 20 فروردين

تاریخ 25 تير 97 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

یکی نشسته تو ♥️م ؛ که بدجوری جاش راحته For him

صفحات و تصاویر
به تکلّم به تبسّم به خموشي به نگاه ..  می توان برد به هر شيوه دل آسان از دست ..  کليم_کاشاني
خلوچل ترین کاربر اورداپ:سوگند
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان